PRODUKTION

Inget

falskspel

Det är ingen idé att påstå att konfektionsindustrin skulle vara problemfri. Den i tiden lokala tillverkningen av kläder har vuxit till en global industri. Som en följd av strukturomvandlingen utbildas inga seriesömmerskor längre i Finland, och sömnadsyrket intresserar inte dagens finländska ungdomar. Finländsk serieproduktion står sig inte prismässigt i konkurrensen och konsumenterna är inte färdiga att betala ett högre pris för en produkt, bara för att den helt tillverkats i Finland.

Alla tillverkare av arbetskläder, inklusive Dimex, skaffar sina material på den internationella marknaden och kläderna sys någon annanstans än i Finland. Det betyder emellertid inte att vi skulle idka falskspel på folks bekostnad.

Val och

behandling

av partner

Jämfört med internationella storföretag är Dimex ett litet företag. Vi bedriver en rättvis verksamhet och försäkrar oss på det sättet om att våra partnerskap varar länge. Därför tillverkas våra kläder inte i de billigaste sömnadsanläggningarna, och vi skakar inte den sista centen ur sömmerskornas fickor.

Vi pressar inte på med massa och är inte heller ute efter det lägsta priset, utan en fungerande helhet. Vi strävar alltid efter att sluta långvariga samarbetsavtal med våra leverantörer till gagn för båda parter. Valet av nya leverantörer är en lång process, i vilken utöver kvalitet och leveranskapacitet också ansvarsfullheten testas. I förhandlingarna kommer man överens om gemensamma spelregler, som strikt följs.

Det är lätt att komma överens med oss. Kanske också samarbetet med våra internationella partner därför är mycket diskussionsorienterat. Siktet är inställt på en situation, där det är lätt för bägge att fungera effektivt men rättvist.

Ansvarsfullhet

och transparens

i hela

leveranskedjan

Konfektionsindustrins leveranskedjor är ofta långa och svåröverblickbara. Också vi får tidvis frågor rörande Dimex tillverkningsländer. Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt i vår verksamhet. Nedan några svar på de vanligaste frågorna.

Varför sys Dimexarna runt om i världen?
Feedback
Tillverkningen av arbetskläder, och i synnerhet certifierade sådana, är en utmanande process, som bara specialiserade sömnadsverkstäder klarar av. I arbetskläder finns det ofantligt mycket mer detaljer än i modekläder. Vi letar hela tiden efter nya sömnadsverkstäder, för vi behöver tilläggskapacitet i vår växande produktion. Det är inte lätt att hitta nya partner, eftrsom vi vill vara säkra på att kvaliteten på kläderna och behandlingen av arbetstagarna uppfyller våra krav. Därför behöver vi partner i flera länder.
Åtgärd
Var sys Dimexarna?
Feedback
Dimex-produkternas främsta tillverkningsländer år 2021 är Kina, Lettland och Estland. Mindre partier kommer också från Portugal och Belarus. Över 60 % (64) av Dimexarna produceras i de baltiska länderna. Estland är vårt största producentland, förhoppningsvis också i framtiden. På grund av strukturomvandlingen minskar antalet sömnadsverkstäder också i Estland, men vi vill hålla fast vid våra nuvarande partner. I Estland är det möjligt att producera kläder på sju veckor jämfört med de sex månader det tar i Fjärran Östern.
Åtgärd
Varför talar ni om närproduktion om Dimexarna inte sys i Finland?
Feedback
I ett globalt klädproduktionsperspektiv räknas Europa som närproduktionsområde. Utöver Estland har Dimexar sytts också i Ukraina, Belarus, Lettland och Portugal. Närproduktion är ytterst viktig för oss, i och med att den möjliggör ändringar i produktionsplaneringen. Produktionsplanering innebär att vi, då vi gör våra beställningar, prognosticerar efterfrågan på olika modeller och storlekar under den kommande säsongen. Med produktionen nära inpå oss kan vi reagera snabbt på överraskande förändringar i efterfrågan.
Åtgärd
Ändå gör ni Dimexar också någonstans i Kina?
Feedback
Visst, Dimexar tillverkas också i Kina. Där finns det traditionellt en mycket stark kompetens vad gäller tillverkning av arbetskläder. Vi har samarbetat i hela 13 år med vår kinesiska partner. Kina hör inte längre till gruppen billiga klädproduktionsländer, för inklusive logistikkostnaderna är prisnivån ungefär den samma som i Europa. I Kina får vi emellertid den arbetsklädsömnadskapacitet, som vi är i skriande behov av och som är svårfunnen i Europa. Ungefär en tredjedel (34 %) av Dimex kläder produceras i Kina. Där följer vi samma principer som i andra länder.
Åtgärd

Vad vi gjorde år 2020

 • Vi gick igenom leveranskedjans processer och gjorde upp en spelplan för framtiden.

Vad vi inte lyckades med år 2020

 • På grund av coronan kunde vi inte besöka leverantörerna. Besöken ordnades i stället med hjälp av Teams.

Målsättningarna för år 2021

 • Vi går tillsammans med alla betydande leverantörer igenom vårt uppdaterade och kontrollerade etiska program, Code of Conduction, och undertecknar det tillsammans på nytt.
 • Vi kartlägger materialtillverkarnas miljöcertifikat.
 • Vi gör en kartläggning av riskerna i de olika produktionsländerna och definierar åtgärder, med vilka riskerna kan hanteras och hållas under uppsikt.
 • Vi gör upp årsplaner för leverantörsbesök och verkställer planerna när det igen är möjligt att resa.
 • Vi utarbetar självutvärderingsblanketter för nya leverantörer och skapar bättre möjligheter att ge feedback.
 • Vi besöker fabriker och kräver att leverantörerna rapporterar råvarornas ursprung.
 • Vi besöker nya produktionsplatser innan samarbete inleds.

Målsättningar för framtiden

 • Vi ökar transparensen.
 • Vi besöker regelbundet sömnadsfabrikerna och de största leverantörerna och undersöker verksamhetens ansvarsfullhet med hjälp av ett frågebatteri.

Leverantörsbesök

Vi strävar efter att besöka våra leverantörer för att personligen försäkra oss om att våra gemensamma spelregler följs. På grund av coronan har det inte varit möjligt att göra fysiska besök åren 2020 och 2021. Besöken har i stället ordnats med hjälp av Teams.

Code of Conduct

Dimex nya etiska instruktioner finns specificerade i Code of Conduct -bilagan, som du kan bekanta dig med via den här länken . Code of Conduct gås igenom med och undertecknas av alla betydande leverantörer.